Skip to content

Polityka prywatności i polityka cookiesDEFINICJE POJĘĆ:

Administrator –
S-T-P „ Strahltechnik Poland ” Mariusz Ludian  z siedzibą w 23–310 Modliborzyce ul. Leśna 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem REGON: 061675220 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 862–163-50–87.

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;

Polityka – niniejsza polityka prywatności dot. przetwarzania danych osobowych;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, w szczególności nasi klienci, osoby korzystające z naszych usług, odwiedzające nasz lokal oraz osoby, które korespondują z Administratorem.


§ 1. Podstawa prawna RODO

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Jako Administrator zapewniamy przejrzystość i transparentność przetwarzania danych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych. Dbamy o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane wyłącznie przez okres, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania zamierzonego celu.
Przetwarzając dane, zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą – Użytkowników. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa oraz procedur zabezpieczających, doszło do naruszenia danych osobowych w formie wycieku danych lub ich utraty, informujemy o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami oraz właściwy organ nadzorczy, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Wszelkie sprawy związane z polityką prywatności należy kierować na adres email: info@s-t-p.pl
Z uwagi na brak wymogu ustawowego Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.


§ 3. Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne na takim poziomie, aby zapewnić, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione oraz zgodnie z regulacjami Rozporządzenia RODO.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące (procesorzy) dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń ochrony danych Użytkowników do identyfikowanych zagrożeń. W razie powstania konieczności Administrator wdroży dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.


§ 4. Pochodzenie danych

Dane osobowe Użytkowników są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością na naszej stronie internetowej – www.s-t-p.pl w szczególności poprzez korzystanie z formularza kontaktowego.


§ 5. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie się odbywać na podstawie art. 6 Rozporządzenia RODO oraz w celu marketingowym. Administrator powołuje się na zgodę udzieloną przez Użytkowników, prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dane Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w szczególności w celu wykonania:

Kontaktu drogą elektroniczną.
Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie oferty oraz zarządzanie aktywnością.
Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora.
Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe są przetwarzane również w celu:

1. Zapewnienia bezpieczeństwa.

2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

3. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.


§ 6. Archiwizacji danych.

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na naszej stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§ 7. Dane osobowe przetwarzane są:

a) 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.


§ 8. Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.s-t-p.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda – Użytkownika. Mam wpływ na przeglądarkę internetową
i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych może być np. Google. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt.


§ 9.Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 10 lat – do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.


§ 10. Prawa Użytkownika strony internetowej


Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, jeśli zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


§ 11. Pliki cookies

Witryna www.s-t-p.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Administratora w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.